Kommunikasjon

Kommunikasjon, informasjon og samfunnsansvar

Geode Consult er opptatt av klart språk i rapportering og kommunikasjon i forhold til både myndigheter , nærmiljø, kunder og andre interessenter. Vi er opptatt av å levere vitenskapelig forankrede rapporter som er kvalitetssikrede, grundige og etterrettelige, og med et språk som fungerer på tvers av fagfelt.

Vi tilbyr:
  • Hjelp til å utarbeide helhetlig, forståelig og troverdig informasjon om virksomheten rettet mot lokale og nasjonale myndigheter, kunder, lokalmiljø og andre interessenter.
  • God informasjon og kommuniksjon er et av de viktigste virkemidlene en virksomhet har for å nå sine mål, og en hjørnesten når det gjelder å skape og vedlikeholde bedriftens gode omdømme. Vi hjelper til med å utvikle en strategi for å bygge, vedlikeholde og øke bedriftens sosiale kapital, og bistår i prosessen med å utvikle god og tillitsskapende kontakt mellom bedrift og lokalmiljø.
  • Vi bistår virksomheter som vil utvikle en lærende bedrift. Vi kan hjelpe med å utarbeide gode internrutiner for kompetansebygging, læring og utvikling. Vi kan også bistå med å lage et opplærings- eller mentorprogram for virksomheten.